​​​​​​​​​​​​​​​​

آدرس :تهران-کيلومتر9جاده قديم کرج-خيابان شهيد ساماني پور-کوچه البرز اول-شرکت چين ران ماشين


 
تلفن : 3000 4864 021

 
فكس :3030 8977 021

 
وب سايت :www.chinran.com

پست الكترونيك :info@chinran.com

پست الكترونيك صدای مشتری :voc@chinran.com

 
کروکی